Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató és a honlap  használatával kapcsolatos tudnivalók

I. A Tájékoztató célja és hatálya

A DEPRO Partner Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Viktória u. 7/C, 3./24.; adószáma: 28849124-1-18, cégjegyzékszáma: 18-09-114554) mint adatkezelő („Adatkezelő”)  tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát, a jelen  adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) rendelkezéseit magára nézve  kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a  tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a  vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a Személyes  adatokat, amelyek az Adatkezelő honlapján: www.depro.hu

(a továbbiakban: „Honlap”) működtetése során a birtokába kerülnek.

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő működésével  kapcsolatos Adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az Adatkezelés  és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes  rendjét és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A  Tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon  Adatkezelésekre, amikor Ön az Adtkezelővel a Honlapon keresztül  vagy egyéb módon kapcsolatba lép, kérdést tesz fel, beleértve a  Honlapon vagy az Adatkezelő által üzemeltetett valamely weboldalon  keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges  Adatkezeléseket is.

A Tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös  tekintettel a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése  tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról  szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679  RENDELETÉVEL (General Data Protection Regulation – GDPR), az

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvénnyel, az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó  személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.  törvénnyel, illetve az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénnyel  – összhangban került összeállításra.

Jelen Tájékoztatót és a Honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat  az Adatkezelő jogosult időről időre, különböző frissítések miatt,  egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítani. Erre való tekintettel  ajánlott a Honlap rendszeresen történő látogatása és a változások  elfogadhatóságának figyelemmel kísérése.

Utolsó frissítés időpontja: 2021.07. 20.

II. Fogalom meghatározások

 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az  alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton  végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve jogszabályi rendelkezések alapján  kötött szerződést is – személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen. de nem kizárólagosan gyűjtése, felvétele, rögzítése,  rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,

lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,  összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és  megsemmisítése, valamint a személyes adat további  felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy  képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas  fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép,  stb.) rögzítése;

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének  célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált  eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az

Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 • Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Érintett: a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelt hatályon kívül  helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • Harmadik személy: az olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az  Adatfeldolgozóval;
 • Hatóság: az információs önrendelkezési jog, az információszabadság és a személyes adatok védelmének biztosítása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános  adatok jogos hozzáférhetősége érdekében alaptörvényi

rendelkezésnek megfelelően létrehozott Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatóság, amelynek feladata e jogok  érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése;

 • Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes  adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –

kezeléséhez;

 • Személyes adat: bármely adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy (Érintett) közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik;
 • Szolgáltatás: Az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetőek a honlapon.

 

III. A Honlap használata

A Honlapunkon elérhető egyes Szolgáltatások igénybevételének (ajánlatkérés, konzultációra jelentkezés, továbbá bizonyos  weboldalak/linkek látogatásának és használatának valamint a  kapcsolattartásnak feltétele, hogy a látogatók („Látogatók” vagy  „Érintettek”) önkéntesen Személyes és/vagy különleges adatot  szolgáltassanak. Ezért kérjük, hogy minden esetben olvassa el a jelen  Tájékoztatóban foglaltakat. Tájékoztatjuk, hogy a velünk való  kapcsolatfelvétel során történő adatszolgáltatás a jelen Tájékoztatóban  foglaltak önkéntes elfogadását jelenti.

Ilyen Szolgáltatásnak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az  alábbiak:

A velünk való kapcsolattartáshoz, ajánlatkéréshez különböző űrlap kitöltése szükséges. A regisztrációhoz  személyes adatok (így különösen név, e-mail cím, telefonszám) megadása, és adott  esetben személyes kérdések megválaszolása szükséges, továbbá az  Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása. A regisztráció célja a szakmai  kapcsolattartás, továbbá bizonyos információk, szakmai  ismeretanyagok illetve dokumentumok kizárólag hozzáférhetővé tétele,  esetlegesen hírlevelek küldése. A jelentkezés során az adatok  megadása kötelező.

A Honlapunk meglátogatása során az Adatkezelő internetes szervere  automatikusan regisztrálja a Látogatók IP címét és számítógépe  operációs rendszerének típusát, valamint a Honlap látogatásának  időpontját. A Honlap oldalainak látogatottságát az Adatkezelő a  szervernapló ellenőrzésével figyeli.

Ha a Látogató valamely Szolgáltatás kapcsán e-mailben veszi fel a  kapcsolatot az Adatkezelővel, úgy az Adatkezelő rögzíti a Látogató e mail címét, amit a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és  időtartamban kezel.

Külső oldalakra mutató linkek:

A Honlapunkon találhatók olyan oldalakra mutató linkek, melyek a  Látogatóink számára hasznos információkat nyújtanak. Jelen  Tájékoztató hatálya nem terjed ki a külső oldalakra, az ott található  adatokért, illetve a külső oldalak látogatása, használata okán  bekövetkező esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

IV. A Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség  és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen  Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges  Személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján és  kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban,  valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A  kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával,  azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az  eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az  Érintettet tájékoztatja és beszerzi az Érintett előzetes, kifejezett  hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosít számára a felhasználás  megtiltására.

Az Adatkezelő a Látogató által megadott Személyes adatokat nem  ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról,  megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja  azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt,  illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok  véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan  hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan  megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség  teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, aki  részére Személyes adatokat továbbít.

V. Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja (a) az online  tartalomszolgáltatás, (b) a Látogató azonosítása, a Látogatóval való  kapcsolattartás, (c) a Látogató által igénybe vehető Szolgáltatások  azonosítása, (d) statisztikák, elemzések készítése, (e) a Látogatók  jogainak a védelme, (f) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése,  (g) az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

VI. Cookie vagy „süti”

További információk: Sütikezelés

VII. Az Adatkezelés jogalapja

A Személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett önkéntes,  előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló Hozzájárulása. A Látogató  jogosult a Hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás  nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

A Honlap használata során az adott Személyes adat rendelkezésre  bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat  rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát  megismerte és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön  által megadott Személyes adatok, illetve az Önről generált Személyes  adatok felhasználásra kerüljenek. Személyes adatokat Ön a vonatkozó  adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy  megfelelő és tájékozott Hozzájárulással rendelkezik az információk  átadására.

Az Adatkezelő a Látogató IP címét a Honlapra történő belépéskor a  Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére  tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán, az Érintett külön  Hozzájárulása nélkül rögzíti.

A tartalomszolgáltatás keretében és ahhoz kapcsolódóan történő  Adatkezelés jogalapja lehet az Érintett önkéntes hozzájárulásán kívül  az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a  véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok  által meghatározott keretek között. Amennyiben az Adatkezelés  jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR  vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is  elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az  Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az  Érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál.  Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak  szerint tájékoztatást nyújt az Érintett részére a jelen bekezdésben  foglaltakkal kapcsolatban.

VIII. Az Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Érintett adatait a fentebb írt Adatkezelési célok  megvalósulásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig,  illetve az Érintett kérésére történő törlésig kezeli.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre  kerülő adatok, a generálódásuktól számítva a rendszer működésének  biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a  rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan  rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által  kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes  adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az  Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes  adat felhasználását, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére  álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett  jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli,  ameddig fennáll az az Adatkezelési cél, amely a Személyes adat  törlését kizárta.

IX. Adatfeldolgozó igénybevétele

Ha az Adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi el, az Adatkezelő  kizárólag olyan Adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek  megfelelő garanciákat nyújtanak az Adatkezelés GDPR-ban foglalt  követelményeinek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét  biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések  végrehajtására. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban  tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót  nem vehet igénybe.

X. Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és  általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes  hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt  jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen  adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az  Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő az Ön adatait az Ön lakóhelyén (országon) illetve, az  Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli cégcsoportok valamely  tagjának adatbázisba is továbbíthatja. Az Adatkezelő csak olyan  harmadik országbeli vállalkozás, mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó  részére továbbítja az Ön adatait, amely országban az adatok megfelelő  szintű védelme biztosított.

A szerződéses partnerek és/vagy az Adatkezelő cégcsoport tagjai az  Ön adatait jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítás kivételével  harmadik személyeknek nem továbbítják.

XI. Adatbiztonság

Honlapunkon megtesszük a szükséges lépéseket a számítógépéről  eljuttatott Személyes és/vagy különleges adatok védelme érdekében,  így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés,  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy  megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,  továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó  hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban  elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő  technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt  adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek  összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Tájékoztatjuk, hogy megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott  adathálózatokat használunk, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az  internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan.  A jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok  biztonságáért Ön felel, kivéve, ha a kárt az Adatkezelő az Érintett

adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság  követelményeinek megszegésével okozta.

XII. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett az Adatkezelésre vonatkozóan az  info@depropartner.hu e-mail címre megküldött e–mail útján vagy az  Adatkezelő fenti címére megküldött tértivevényes vagy ajánlott levélben  tájékoztatást kérhet az Adatkezelésre vonatkozóan.

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az  Érintett Személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes  adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A tájékoztatáskérés  kiterjedhet a kezelt Személyes adatok körére, azok forrására, az  Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatfeldolgozók  megjelölésére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre.

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak  helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés  célját, az Érintett kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak  törlését. A törlés megtagadható (a) a véleménynyilvánítás  szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy  (b) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad;  valamint (c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve  védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden  esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának  indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően  a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által  küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül

mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél  adatbázisában az Érintett Személyes adatait törli.

Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő  korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes adatok  pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely  lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok  pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes  adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a  vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem  állapítható meg egyértelműen. Az Érintett kérheti, hogy Személyes  adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az  Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok  törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az Érintett  továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az  Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az  Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére  bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt Személyes  adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban  részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére  továbbítsa.

Az Érintett tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (a) ha a  Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi  kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik  személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (b) ha az  Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy  tudományos kutatás; vagy (c) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat  teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának  jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát  megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes  adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett  Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Javasoljuk, hogy az Érintett a hatósági, illetve a bírósági jogorvoslati  lehetőségek igénybevétele előtt az Adatkezeléssel kapcsolatos  kérdésével, észrevételével vagy panaszával forduljon az Adatkezelő  munkatársaihoz az info@depropartner.hu e-mail címen.

Az Érintett a Személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése  esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  Hatósághoz fordulni (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,  telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail  cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén. A  per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett  választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye  szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Lezárás időpontja: 2021.07. 20.

Tudta, hogy napi 82 forintból 40 millió forintos baleseti védelemre tehet szert?